Acompanyament escolar


Accedeix aquí a la informació detallada del Programa d’Acompanyament Escolar

Objecte, finalitat i àmbit d’aplicació

La finalitat del programa és que l’alumnat participant superi els objectius i assoleixi les competències dels curs o etapa corresponents, i aconsegueixi l’autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives d’èxit, associades a la permanència en el sistema educatiu, de manera que es redueixi l’abandonament escolar i millori el rendiment acadèmic.

Aquest programa implica un acompanyament escolar i reforç educatiu que complementen la tasca docent, destinats a millorar la motivació, l’autoestima, el benestar emocional i les perspectives escolars de l’alumnat. El PAE no consisteix a impartir classes de repàs d’assignatures específiques o recuperació de matèries suspeses. Per aquest motiu i per poder dur a terme l’acompanyament, cada grup l’ha d’impartir un únic docent durant tot el curs, a excepció de 3r i 4t d’ESO que es permet que dos docents es divideixin les sessions del grup.

Destinataris del programa

Alumnat de 4t, 5è i 6è d’EP i d’ESO dels centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional que es trobin en situació especialment vulnerable per motius socioeconòmics o socioculturals, risc d’abandonament escolar, dificultats d’aprenentatge o necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Desenvolupament del programa

 • Els centres educatius poden sol·licitar els grups segons les necessitats de l’alumnat, tenint en compte que cada grup ha d’estar format per un mínim de 7 alumnes i un màxim de 10. El total de grups autoritzats dependrà de la disponibilitat del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2022.
 • Si durant el curs hi ha alumnes que causen baixa voluntàriament o per tenir més de quatre faltes injustificades, s’han d’incorporar els que estiguin en llista d’espera. Si el nombre d’alumnes és inferior a set, s’ha d’informar el Servei d’Innovació Educativa (SIE) a fi de prendre les mesures pertinents (anul·lar el grup, recol·locar els alumnes, etc.).
 • Amb relació a la durada del programa, s’han de dedicar un mínim de 54 hores i un màxim de 65 a cada grup distribuïdes proporcionalment entre el 24 d’octubre de 2022 i el 2 de juny de 2023. No es pot modificar el nombre mínim i màxim d’hores ni es poden impartir fora d’aquestes dates. En el cas que hi hagi alguna incidència amb relació al nombre d’hores, s’ha de comunicar al SIE.
 • Les sessions han de ser d’1 hora i s’han d’impartir en 2 dies alterns per setmana, sempre fora de l’horari lectiu i de menjador. Per completar les 65 hores autoritzades, es poden impartir sessions d’1 hora 3 dies per setmana.
 • A fi de permetre que l’alumnat gaudeixi d’una pausa per dinar i descansar, l’horari d’inici de les sessions és el següent: 
 1. IES: a partir de les 15.30 h
 2. CEIP: a partir de les 15 h
 3. CC: a partir de les 15.30 h fora de l’horari lectiu.
 • El professorat s’ha de seleccionar d’entre els docents de la plantilla del centre que s’hagin apuntat al programa. Si hi ha més docents voluntaris que grups autoritzats, l’equip directiu serà l’encarregat de designar el professorat més adient per desenvolupar la feina, amb preferència si imparteixen classe al mateix nivell del grup del PAE. En cap cas no s’han de dividir els grups entre ells, sinó que han de quedar com a suplents.
 • Si el centre no compta amb cap docent voluntari per desenvolupar el programa, es podran contractar els serveis d’una empresa externa.
 • Cada grup l’ha d’impartir un únic docent durant tot el curs. En el cas dels grups de 3r i 4t d’ESO, es permet que dos docents es divideixin un grup impartint les sessions en dies diferents.
 • Un mateix docent pot impartir un màxim de dos grups. Si les sessions són contínues, s’ha de deixar una pausa mínima de 10 minuts entre ambdues.
 • Si algun docent és baixa durant el curs, la directiva designarà un substitut. En el cas que no hi hagi docents voluntaris, aquesta situació es comunicarà al SIE mitjançant correu electrònic a l’adreça sie@dgpice.caib.es.
 • Pel que fa als centres públics, si es tracta de personal interí, han de tenir el nomenament, com a mínim, fins al 23 de juny de 2023.
 • Si les sessions les imparteixen professors del centre, els docents participants rebran una remuneració econòmica en forma de gratificació de 33,50 euros bruts per hora de dedicació. Atès que els procediments de pagament de l’administració requereixen una tramitació complexa, l’abonament del PAE es durà a terme aproximadament als sis mesos posteriors a la finalització del programa en concepte de gratificació.
 • Quant als centres concertats que hi participin, es procedirà a la tramitació d’una subvenció directa per dur a terme el pagament de les hores contractades pel titular del centre per desenvolupar les sessions del PAE. Aquesta subvenció inclourà l’import corresponent al sou brut dels docents participants (33,50 €/h), així com la quota patronal de la Seguretat Social. En finalitzar el programa, s’haurà de presentar la justificació del pagament de les hores tal com consta al punt tretzè d’aquestes bases.

Contractació d’una empresa externa

 • Els centres que no comptin amb cap docent voluntari per impartir el PAE, si ho consideren oportú, podran contractar els serveis d’una empresa externa. No es podrà simultaniejar el desenvolupament del PAE combinant docents del centre i la contractació d’una empresa externa.
 • En aquest cas, els centres hauran de remetre al SIE el Certificat sobre la impossibilitat de desenvolupar el PAE amb docents del centre (annex 7) abans del 7 d’octubre de 2022 a l’adreça sie@dgpice.caib.es.
 • Un membre de la directiva del centre ha de ser el coordinador del programa.
 • L’empresa externa haurà d’emplenar la Declaració responsable de l’empresa contractada (annex 8) i l’haurà d’entregar al centre educatiu, juntament amb el Certificat de delictes de naturalesa sexual de cada docent que proposi per dur a terme el programa. Aquests documents han de formar part de la documentació del PAE i no s’han de remetre al Servei d’Innovació Educativa.
 • El cost màxim de cada sessió desenvolupada no podrà ser superior a 33 euros bruts per hora.
 • Els centres tenen fins dia 30 d’octubre de 2022 per enviar al Servei d’Innovació Educativa (sie@dgpice.caib.es) correctament escanejat el document Actuacions i pressupost del Programa d’Acompanyament Escolar (annex 9).
 • Per justificar el pagament a l’empresa contractada, el centre ha de remetre al SIE (sie@dgpice.caib.es) abans del 23 de juny de 2023 els documents següents:
 1. Factures que justifiquin les despeses realitzades.
 2. Llibre comptable diari del centre (centres públics).
 3. Justificant de les transferències bancàries.

Sol·licitud i termini de presentació

 1. El director o directora del centre ha d’emplenar la sol·licitud per participar en el procés de selecció únicament mitjançant el GESTIB del 29 de setembre al 10 d’octubre de 2022. Per emplenar el formulari de participació al PAE, s’ha d’accedir al GESTIB únicament amb el perfil del director o directora seguint la ruta de “Personal  qüestionari  curs 2022-2023”.
 2. En el cas dels centres concertats en què hi hagi més d’un director o directora, únicament un ha d’emplenar el formulari.
 3. El Projecte del centre (annex 2) s’adjuntarà al formulari de participació mitjançant el GESTIB.

Finalització, avaluació del programa i documentació

Abans del 23 de juny de 2023, tots els centres han de trametre per correu electrònic (sie@dgpice.caib.es) la documentació següent escanejada correctament:

 • Memòria i certificat del PAE (annex 4)
 • Certificat de cada docent (annex 5)
 • Full d’assistència de l’alumnat (annex 6)

Aquests annexos s’han de descarregar de la pàgina web (tn.caib.es/SIE).

Els centres que hagin contractat una empresa externa per desenvolupar el PAE, per justificar-ne el pagament també han de remetre al SIE (sie@dgpice.caib.es) abans del 23 de juny els documents següents:

 • Factures que justifiquin les despeses realitzades.
 • Llibre comptable diari del centre (centres públics).
 • Justificant de les transferències bancàries.

En el cas dels centres concertats, una vegada rebut l’abonament de la subvenció pertinent, tendran fins a 30 dies per justificar el pagament de les hores enviant al SIE (sie@dgpice.caib.es) els documents següents:

 • Còpia de la nòmina dels docents participants (amb 33,50 €/h).
 • Còpia de la transferència bancària efectuada a cada docent participant.

Tota la documentació original generada durant el programa ha de romandre custodiada al centre durant 6 anys amb la finalitat que es trobi disponible en el cas que la requereixi qualsevol òrgan de control en el procés de revisió o auditoria.